תקנון רישום

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההרשמה לתחרות באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית אייפון ואנדרואייד.
 2. נרשם לאירוע הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו.
 3. המרוץ מוגבל בגיל ככפוף לתקנון.
 4. הרשמת ילדים בנוסף למבוגר הינה למקצים 5 ו 2 ק"מ בלבד.
 5. הרשמת ילדים (12-18) למקצה 10 ק"מ מחייבת רישום אישי לכל ילד.
 6. משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץמחוייבים באישור הורה .
 7. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון ולתקנון הרישום.

מדיניות ביטולים ושינויים :

 1. ביטולים יתאפשרו עד שבוע ימים לפני האירוע על ידי שליחת מייל לכתובת: zfonhanegev@gmail.com בגין ביטול ההרשמה  יחוייב המשתתף בדמי טיפול של 5%.
 2. ביטול השתתפות בגין כניסה לבידוד או מחלת קורונה יתאפשר עד יומיים לפני מועד הריצה בה נרשמתם ובכל מקרה יחוייב בדמי ביטול של 5%. לא יתאפשר ביטול (זיכוי) במידה ואספתם את ערכת המירוץ. 
 3. ביטול האירוע בשל "כוח עליון" - סגר בשל הקורונה או מזג אוויר קיצוני שלא מאפשר ריצה בשטח, יבוצע על ידי המפיקים והכסף יוחזר לרצים במלואו בתנאי שלא נאספה ערכת הריצה.
 4. במידה ובמהלך הימים לא תתאפשר ריצה בשטח המארגנים יאפשרו ריצה במועד אחרבמידת האפשרובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.
 5. בתקנון זה "אירוע כוח עליוןמשמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליולרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירועדחיית/ביטול האירוע עקב מלחמהשביתה או השבתהו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכתמצב חירום או פעולת טרור, סגר כללי, מתקפות טיליםפיגועיםאסונות טבעפעולות ממשלה מיוחדות וכיו"בואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירועולעניין זה "למנוע או לשבשלרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה

תאריך אחרון להרשמה - יומיים לפני מועד הריצה או עד גמר המלאי. 

תקנון

 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. המרוץ מוגבל בגיל: גילאי 12 ומעלה (שנתון 2009) במקצה 10 ק״מ / גילאי 8 ומעלה (שנתון 2013) במקצה 5 ק״מ / גילאי 6 ומעלה (שנתון 2015) במקצה 2 ק״מ / עד גיל 6 (שנתון 2015).
 3. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
 4. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 5. הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי והשבתי בשלילה לחמשת שאלות הצהרת הבריאות הנ"ל:    א. האם ידוע לך על בעיית לב?    ב. האם יש לך כאבי חזה במאמץ?    ג. האם יש לך כאבי חזה במנוחה בחודש האחרון?    ד. האם יש לך הפרעות בשיווי משקל/סחרחורת או נטייה להתעלפות?    ה. האם יש בן משפחה שנפטר מבעית לב או מוות פתאומי לפני גיל 55?   במידה ותשובה לאחת השאלות חיובית, חובה עליך לצרף אישור רפואי שהינך כשיר לפעילות ספורטיבית. 
 6. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 7. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 8. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 9. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 10. "מרחב האירוע" = כביש/שביל שסומן לריצה. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים.
 11. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 12. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 13. קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום כפי שמפורסם באתר. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 14. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 15. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 16. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 17. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.